خوش آمدید

سهميه بندي آب در شهر دلوار

گزارش ويژه خبر ساحلي:

مصاحبه خبري با مهندس بزاز

بعداز كارشناسي فني شبكه و ميزان جمعيت و اشتراكها شهر دلوار وي اعلام كرد كه كوي تيمورآباد در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه و مركز شهر از بانك ملي تا درمانگاه  روزهاي شنبه يكشنبه و سه شنبه و بقيه مناطق  روزهاي دوشنبه و جمعه خطوط آن محياي آبرساني هستند.

خبرساحلي به نوبه خود از زحمات بي وقفه مهندس بزاز وهمكارانشان در آبفا دلوار تشكر ميكند  • 888 بازدید
  • 0 نظر