خوش آمدید

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى بخش دلوار

در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 57 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه روستاهای بخش دلوار
1400/03/ 28 ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28
برگزار مي شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي روستاهای بخش دلوار به شرح زير مي باشد:
 


خبر ساحلی:

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى بوجيکدو

- 1 آقای علي تاج ديني فرزند عباس كد نامزد 15
- 2 آقای حسن حسن پور فرزند خضر كد نامزد 16
- 3 خانم مدينه كرمي فرزند خضر كد نامزد 17
- 4 آقای عبدالحسين محمدی فرزند رضا كد نامزد18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى دهنو

1 آقای ابراهيم بادروح فرزند محمد كد نامزد 15
- 2 خانم سكينه بادروح فرزند خضر كد نامزد 16
- 3 آقای اكبر بادروحيان فرزند غلامحسن كد نامزد 17
- 4 آقای خدارحم پيكار فرزند غلامحسين كد نامزد 18
- 5 خانم طاهره صباحي فرزند عبداله كد نامزد 19
- 6 آقای حسين علوی راد فرزند غلامرضا كد نامزد 21
- 7 آقای امين مظفری فرزند صفر كد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى رستمى شمالى

1 آقای علي احمدی فرزند حسين كد نامزد 15
- 2 آقای علي بركات فرزند كرم كد نامزد 16
- 3 آقای عبدالعزيز عالي زاده فرزند عبدالخضر كد نامزد 17
- 4 آقای محسن عالي زاده فرزند عبدالخضر كد نامزد 18
- 5 آقای احمد قاسمي فرزند حاجي كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای احشام جمال

1 آقای محمد ارمكان فرزند كريم كد نامزد 15
- 2 آقای امراله درزه گر فرزند حسين كد نامزد 16
- 3 آقای علي درزه گر فرزند حسين كد نامزد 17
- 4 آقای شكراله سليماني فرزند حسن كد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای باشي

1 آقای حسن پورمراد فرزند خدر كد نامزد 16
- 2 آقای علي حيدری فرزند يداله كد نامزد 17
- 3 آقای بشير خاوری فرزند محمدعلي كد نامزد 18
- 4 آقای سامان صادقي فرزند ابراهيم كد نامزد 19
- 5 خانم فاطمه عوضپور فرزند محمد كد نامزد 21
- 6 آقای هدايت فيروزبخت فرزند حسين كد نامزد 24
- 7 خانم حبيبه قاسمي فرزند قاسم كد نامزد 25
- 8 آقای علي مانعي فرزند حسين كد نامزد 26

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای بريکان

1 آقای احمد خدری فرزند علي كد نامزد 15
- 2 آقای عبدالرسول خدری فرزند علي كد نامزد 16
- 3 آقای عبدالرضا خدری فرزند عباس كد نامزد 17
- 4 آقای مهدی محمودی شعار فرزند علي كد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای بنجو

آقای مجيد بادارنگ فرزند خضر كد نامزد 15
- 2 خانم فريبا باقری فرزند غلامرضا كد نامزد 16
- 3 آقای عبدالحسين برزگری فرزند علي كد نامزد 17
- 4 آقای حسين بيژن فرزند ماندني كد نامزد 21
- 5 آقای اكبر خدوئي فرزند محمد كد نامزد 24
- 6 آقای عليرضا دريائي بنجوئي فرزند جعفر كد نامزد 25
- 7 آقای مرتضي روشن فرزند ابراهيم كد نامزد 27
- 8 آقای حسين كرمي زاده فرزند خضر كد نامزد 28

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای بوالخير

- 1 آقای سعيد باشي فرزند خدر كد نامزد 15
- 2 آقای غلامعلي باشي فرزند خدر كد نامزد 16
- 3 آقای محمد جعفرپور مشهور به مهدی فرزند علي كد نامزد 17
- 4 آقای حميد خليلي فرزند ابراهيم كد نامزد 18
- 5 آقای محمود خليلي فرزند عبدالكريم كد نامزد 19
- 6 آقای محسن درازی فرزند جعفر كد نامزد 21
- 7 آقای عبدالرسول دريائي فرزند محمد كد نامزد 24
- 8 آقای كرم عذباني فرزند مظفر كد نامزد 26
- 9 آقای عليرضا قاسمي فرزند محمدعلي كد نامزد 27
- 10 آقای جعفر قايدی فرزند حميد كد نامزد 28
- 11 آقای علي كارگر فرزند عبدالكريم كد نامزد 29
 

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای پهلوان کشي

1 آقای الياس برمك فرزند حسين کد نامزد 15
- 2 آقای ماشاءاله حق شناس فرزند شعبان کد نامزد 16
- 3 آقای مرتضي حق شناس فرزند حسين کد نامزد 17
- 4 آقای عبدالمهيمن زائری فرزند احمد کد نامزد 18
- 5 آقای عليرضا صبوئي مشهور به على فرزند خضر کد نامزد 19
- 6 آقای رضا صفری مقدم فرزند غلامحسين کد نامزد 21
- 7 آقای اسماعيل غلامي نژاد مشهور به اسماعيل غلامى نژاد فرزند مصطفي کد نامزد 24
- 8 آقای محمد قايدی فرزند عباس کد نامزد 25
- 9 آقای مجتبي گرامي فرزند خضر کد نامزد 26
- 10 آقای سيدحميد موسوی فرزند سيدهاشم کد نامزد 27

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای جائينک

1 آقای حسين اپروز فرزند محمدعلي كد نامزد 15
- 2 آقای يوسف باختر فرزند غلامعلي كد نامزد 16
- 3 آقای محمد زايری فرزند هادی حاجي كد نامزد 17
- 4 آقای حسين سلماني پور فرزند ماندني كد نامزد 18
- 5 آقای عبدالخالق صفرپور فرزند عبدالصمد كد نامزد 19
- 6 آقای نعمت اله علوی فرزند خدر كد نامزد 21
- 7 آقای خضر كريميان فرزند حيدر كد نامزد 24
- 8 آقای عبدالرضا كشاورز فرزند محمدعلي كد نامزد 25
- 9 آقای بهروز مرادی فرزند غلامحسين كد نامزد 26
- 10 آقای محمد نامي فرزند خورشيد كد نامزد 27
- 11 آقای عليرضا هوشمند فرزند غلامحسين كد نامزد 28
- 12 آقای غلامحسين هوشمند فرزند مسلم كد نامزد 29

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای چاه پهن

1 آقای رضا اوژن فرزند خدارحم كد نامزد 15
- 2 آقای بهرام خدری فرزند عبدالرسول كد نامزد 16
- 3 آقای عبدالكريم خدری فرزند حسن كد نامزد 17
- 4 آقای علي محمودی فرزند ابراهيم كد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای چاه تلخ جنوبي

1 آقای احمد آژير فرزند خضر كد نامزد 15
- 2 آقای اسماعيل اكبرپور فرزند نصراله كد نامزد 16
- 3 آقای ياسين پرويز فرزند حسين كد نامزد 17
- 4 خانم زهراء پيل پايه فرزند عبدالكريم كد نامزد 18
- 5 آقای غلامرضا حيدری فرزند حيدر كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای چاه تلخ شمالي

1 آقای غلامرضا ساعدی فرزند رستم كد نامزد 15
- 2 آقای علي طلعتيان مطلق فرزند محمد كد نامزد 17
- 3 آقای اصغر فيلسوف فرزند علي كد نامزد 18
- 4 آقای عليرضا قاسمي فرزند محمد كد نامزد 19
- 5 آقای غلامرضا قاسمي مشهور به حميد فرزند حيدر كد نامزد 21
- 6 آقای نجف قاسمي فرزند محمد كد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای حاجي آباد

1 آقای حسين بحراني فرزند اسمعيل كد نامزد 15
- 2 آقای علي بردانيا فرزند عبداله كد نامزد 16
- 3 آقای حسن زماني فرزند جوهر كد نامزد 17
- 4 آقای اسداله كرم زاد فرزند محمد كد نامزد 18
- 5 آقای محمدرضا كريمي فرزند علي كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای خورشهابي

1 آقای حسين بنجوئي فرزند علي كد نامزد 15
- 2 آقای اميد درويشي فرزند حسين كد نامزد 18
- 3 آقای علي درويشي فرزند خضر كد نامزد 19
- 4 آقای نصراله درويشي فرزند عباس كد نامزد 21
- 5 آقای رضا شهابي فرزند ناصر كد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای رستمي

1 آقای سجاد بخشي فرزند غلامرضا كد نامزد 15
- 2 آقای عبداله پودری فرزند احمد كد نامزد 16
- 3 آقای يونس پودری فرزند احمد كد نامزد 17
- 4 آقای عبدالهادی جعفری فرزند الياس كد نامزد 18
- 5 آقای عادل عموئي فرزند علي كد نامزد 21
- 6 آقای غلامحسين عموئي مشهور به ايوب فرزند عباس كد نامزد 24
- 7 آقای مهدی عموئي فرزند جابر كد نامزد 25
- 8 آقای يعقوب عموئي فرزند عباس كد نامزد 26
- 9 آقای محمد فرهمند فرزند اسداله كد نامزد 27
- 10 آقای محمدعلي قاسمي فرزند يوسف كد نامزد 28
- 11 آقای اصغر يدالهي دوست فرزند حسين كد نامزد 29

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای زايرابراهيمي

1 آقای حسن ابراهيمي فرزند علي كد نامزد 15
- 2 آقای يداله ابراهيمي فرزند محمد كد نامزد 16
- 3 آقای اكبر زايرابراهيمي مشهور به محمود فرزند احمد كد نامزد 17
- 4 آقای علي زايرابراهيمي فرزند ابراهيم كد نامزد 18
- 5 آقای عليرضا زايرابراهيمي فرزند محمد كد نامزد 19
- 6 خانم سميه غاربي فرزند محمد كد نامزد 21
- 7 آقای پرويز قدرت نما فرزند غلامحسين كد نامزد 24
- 8 آقای خضر واسموس فرزند محمد كد نامزد 25
- 9 آقای علي واسموس فرزند حيدر كد نامزد 26

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای زيراهک

1 آقای علي اصغر جوان فر فرزند موسي كد نامزد 15
- 2 آقای علي خدری فرزند رضا كد نامزد 16
- 3 خانم مرضيه خدری فرزند علي كد نامزد 17
- 4 آقای علي اكبر ماهيني فرزند محمود كد نامزد 18
- 5 آقای رضا محبي فرزند حسن كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای سالم آباد

1 آقای محمدرضا اشعری فرزند رمضان كد نامزد 15
- 2 آقای حسين سليمي فرزند جعفر كد نامزد 16
- 3 آقای حسين سليمي فرزند درويش كد نامزد 17
- 4 آقای محمدصادق عاشوری فرزند عبدالرزاق كد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای سرتل

1 آقای ابراهيم سليماني فرزند خضر كد نامزد 15
- 2 آقای ابوطالب سليماني فرزند حسين كد نامزد 16
- 3 آقای اسماعيل سليماني فرزند غلام كد نامزد 17
- 4 خانم حكيمه سليماني فرزند عبدالرحمن كد نامزد 18
- 5 آقای غلامرضا سليماني مشهور به مصطفى فرزند حسين كد نامزد 19
- 6 آقای محمدرضا سليماني فرزند كرم كد نامزد 21
- 7 آقای مسلم سليماني مشهور به حيدر فرزند كرم كد نامزد 24
- 8 آقای مصطفي سليماني فرزند ابراهيم كد نامزد 25
- 9 آقای قاسم شفيعي فرزند احمد كد نامزد 26
- 10 آقای علي غلاميان فرزند غلامعلي كد نامزد 27

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای عالي چنگي

1 آقای سيدمجتبي حسيني فرزند سيداحمد كد نامزد 15
- 2 آقای سيدمحمود حسيني فرزند سيدحسين كد نامزد 16
- 3 آقای خضر سليماني فرزند علي كد نامزد 17
- 4 آقای سيدغلامرضا شريف حسيني فرزند سيدعلي كد نامزد 18
- 5 آقای عبدالرسول كرمي فرزند حيدر كد نامزد 19
- 6 آقای ياسر كرمي فرزند عباس كد نامزد 21

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای عامري

1 آقای اميد اصل افكار فرزند ابراهيم كد نامزد 15
- 2 آقای قاسم اصل افكار مشهور به ندارد فرزند ابراهيم كد نامزد 16
- 3 آقای فرشاد بوستان افروز فرزند غلامرضا كد نامزد 17
- 4 آقای فرزاد تاجديني مشهور به حاجى فرزند عبداله مشهوربحاجي كد نامزد 18
- 5 آقای رضا خليلي فرزند حسن كد نامزد 19
- 6 آقای عبدالرضا خليلي فرزند حسن كد نامزد 21
- 7 آقای علي خليلي فرزند محمد كد نامزد 24
- 8 آقای محمد خليلي خصال فرزند اكبر كد نامزد 25
- 9 آقای ابراهيم دريائي فرزند عبدالكريم كد نامزد 26
- 10 آقای حسين صفدری نيا فرزند رضا كد نامزد 27
- 11 آقای حسين عامرنژاد فرزند عيسي كد نامزد 28
- 12 آقای مجيد عامرنژاد فرزند ناصر كد نامزد 29
- 13 آقای اسماعيل فقيه فرزند محمد كد نامزد 41
- 14 آقای سيدعزيزاله لطيفي مشهور به سيدعزيز فرزند سيدمحمد كد نامزد 42
- 15 آقای سيدمحمد لطيفي فرزند سيدامير كد نامزد46

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای کري

1 آقای رضا ابراهيمي فرزند عبداله کد نامزد 15
- 2 خانم مدينه پوربهي فرزند مرتضي کد نامزد 16
- 3 آقای محمد جاشوگری فرزند غلامرضا کد نامزد 17
- 4 آقای موسي غريبي فرزند طالب کد نامزد 18
- 5 آقای حسن مهدوی کيا مشهور به رضا فرزند علي کد نامزد 21
- 6 آقای علي مهدوی کيا فرزند حسن کد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای کلات

1 آقای علي خدری فرزند محمد کد نامزد 15
- 2 آقای ياسين خدری فرزند حسين کد نامزد 16
- 3 آقای علي خذری فرزند ماشاءاله کد نامزد 17
- 4 آقای رضا عالي زاده فرزند مندني کد نامزد 18
- 5 آقای رمضان کمالي فرزند حسين کد نامزد 19
- 6 آقای غفار کمالي فرزند عبداله کد نامزد 21
- 7 آقای مهدی کمالي فرزند رمضان کد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای کله بندي

1 آقای اردشير احمدی فرزند کرم کد نامزد 15
- 2 آقای محمود کارگر فرزند غريب کد نامزد 16
- 3 آقای امير کازروني مشهور به خورشيد فرزند نجف کد نامزد 17
- 4 آقای محمدرضا کازروني فرزند ابراهيم کد نامزد 18
- 5 آقای مصطفي مسيحي فرزند عبدالحسين کد نامزد 19
- 6 آقای عبدالكريم مهدوی نسب فرزند علي کد نامزد 21

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای گرگور

1 آقای رحمان اسلامي فر فرزند عبدالعلي كد نامزد 15
- 2 آقای حسين رنجبر فرزند خدر كد نامزد 16
- 3 آقای عباس زائری فرزند حيدر كد نامزد 17
- 4 آقای علي عبدالهي فرزند خورشيد كد نامزد 18
- 5 آقای رضا محمدی فرزند هادی كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای گورک دژگاه

1 آقای غلامرضا احمدی فرزند حيدر كد نامزد 15
- 2 آقای محمدرضا احمدی فرزند خداكرم كد نامزد 16
- 3 آقای منصور احمدی فرزند غلامحسين كد نامزد 17
- 4 آقای مهدی زيارت احمدی فرزند خضر كد نامزد 18
- 5 آقای هادی زيارت احمدی فرزند خضر كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای گورک سادات

1 آقای سيداحمد حسيني فرزند سيدمحسن كد نامزد 15
- 2 آقای سيدرضا حسيني فرزند سيدعلي كد نامزد 16
- 3 خانم فاطمه السادات حسيني فرزند سيدحسين كد نامزد 17
- 4 آقای سيدابراهيم هاشمي منفرد فرزند سيدعبدالحسين كد نامزد 18
- 5 آقای سيدعبدالرضا هاشمي نسب فرزند محمد كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای گورک سليماني

1 آقای روح اله احمدی فرزند محمد كد نامزد 15
- 2 آقای احسان احمديان زاده فرزند علي كد نامزد 16
- 3 آقای اميد سليماني فرزند عبدالرحمن كد نامزد 17
- 4 آقای ايرج سليماني فرزند غلامحسين كد نامزد 18
- 5 آقای خضر سليماني فرزند عباس كد نامزد 19
- 6 آقای رضا سليماني فرزند خضر كد نامزد 21
- 7 آقای عادل عادلي فرزند رضا كد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای گورک محمدرحيمي

1 آقای احمد احمدی فرزند حسين كد نامزد 15
- 2 آقای هادی احمدی فرزند علي كد نامزد 16
- 3 آقای ابراهيم باشيوش فرزند حسين كد نامزد 17
- 4 آقای اكبر گوركي فرزند حسين كد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای گورک مزارحسيني

1 آقای صابر جابری فرزند حسين كد نامزد 15
- 2 آقای محسن رؤفيان فرزند علي كد نامزد 16
- 3 آقای حيدر راستگو فرزند علي كد نامزد 17
- 4 آقای حسن عالي حسيني فرزند محمد كد نامزد 18
- 5 آقای رسول عالي حسيني فرزند حيدر كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای محمد عامري

- 1 آقای داريوش آرايش فرزند ميرشجاع كد نامزد 15
- 2 آقای علي باغ سياوشان فرزند خضر كد نامزد 16
- 3 آقای فرشيد حيدری فرزند نصرالله كد نامزد 17
- 4 آقای عبداله رستمي فرزند خدر كد نامزد 18
- 5 آقای محمد رستمي فرزند اسمعيل كد نامزد 19
- 6 خانم سعيده سادات لطيفي فرزند سيداسمعيل كد نامزد 21
- 7 آقای هادی مانعي فرزند خداكرم كد نامزد 24
- 8 آقای علي هژبريان فرزند محمد كد نامزد 25

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای مل گپ

1 آقای عبدالمحمد حسن پور فرزند اسماعيل كد نامزد 15
- 2 آقای يعقوب حسن پور فرزند خدارحم كد نامزد 16
- 3 آقای كورش دشت بردل فرزند علي كد نامزد 17
- 4 آقای هادی شاگر فرزند علي كد نامزد 18
- 5 خانم زهراء صفرپور فرزند عبدالصمد كد نامزد 19

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى روستای هدکان

1 آقای عادل زارعي فرزند سلمان کد نامزد 15
- 2 آقای فاضل زارعي فرزند سلمان کد نامزد 16
- 3 آقای مجيد زارعي فرزند ماندني کد نامزد 17
- 4 آقای ماشاءاله مؤمن فرزند علي کد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى على آباد

1 آقای اسماعيل برين فرزند هادی كد نامزد 15
- 2 آقای علي جمالي فرزند هادی كد نامزد 16
- 3 آقای عباس كريميان فرزند نجف كد نامزد 17
- 4 آقای محمدرضا محمدی فرزند عباس كد نامزد 18
- 5 آقای مجتبي محمدی جو فرزند رضا كد نامزد 19
- 6 آقای سليمان محمودی فرزند رضا كد نامزد 21
- 7 آقای حسين مرادی فرزند مراد كد نامزد 24

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى گاهى

1 آقای عبدالكريم بوالخيری فرزند غلامحسين كد نامزد 15
- 2 آقای اصغر دريانورد فرزند جعفر كد نامزد 16
- 3 آقای روح اله قاسمي فرزند حيدر كد نامزد 17
- 4 آقای ناصر ناصری پور فرزند الماس كد نامزد 18

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى گورک خورشيدی

- 1 آقای رضا زايرابراهيمي فرزند محمد كد نامزد 15
- 2 آقای حسين عالي حسيني فرزند محمد كد نامزد 16
- 3 آقای عبدالكريم عالي حسيني فرزند غلامحسين كد نامزد 17
- 4 آقای علي غاربي فرزند غلامحسين كد نامزد 18
- 5 آقای محمد غاربي فرزند غلامرضا كد نامزد 19
- 6 آقای مصطفي غاربي فرزند حسين كد نامزد 21
- 7 آقای هادی غاربي فرزند محمد كد نامزد 24
- 8 آقای اميد محسني فرزند حميد كد نامزد 25

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى ليلک

- 1 آقای محسن چرخ زرين فرزند عباس كد نامزد 15
- 2 آقای رمضان حسن پور فرزند خدارحم كد نامزد 16
- 3 آقای علي علوی فرزند حسين كد نامزد 17
- 4 آقای صدراله مجيدزاده فرزند حسن كد نامزد 18
- 5 آقای جعفر محمدی فرزند علي كد نامزد 19
- 6 آقای نصراله مظفری فرزند احمد كد نامزد 21
- 7 آقای حسين ناميان نژاد فرزند جابر كد نامزد 24
- 8 آقای بشير نعمتي فرزند عباس كد نامزد 25


  • 1158 بازدید
  • 0 نظر