خوش آمدید
موضوعات : فرهنگی
خبرساحلی

ساحل زیبای شهر دلوار با همت خودمان همیشه پاک خواهد ماند.

اعضای شورای اسلامی شهر دلوار : سواحل در شهرهای بندری مهم‌ترین نقاط حائز اهمیت ازلحاظ برنامه‌های حفاظتی زیست‌محیطی هستند که باید همت ویژه‌ای در نگهداری و پاک‌سازی و زیباسازی آن به عمل بیاوریم.

به گزارش خبرساحلی ، اعضای شورای اسلامی شهر دلوار گفتند :سواحل در شهرهای بندری مهم‌ترین نقاط حائز اهمیت ازلحاظ برنامه‌های حفاظتی زیست‌محیطی هستند که باید همت ویژه‌ای در نگهداری و پاک‌سازی و زیباسازی آن به عمل بیاوریم.
شورای اسلامی شهر دلوار : بدین وسیله ازتمام جوانان ،همشهریان و مسئولین شهر دلوار دعوت بعمل می آوریم که در روز جمعه مورخ96/1/18 ساعت 9 صبح ساحل دلوار را برای خودمان نیز پاکسازی و آماده نماییم .

  • admin
  • سه شنبه 15 فروردين ماه 1396
  • 3794
  • 3