خوش آمدید

مجادله \بازگشت احمدی نژاد"

مجادله "بازگشت احمدی نژاد"


مجادله "بازگشت احمدی نژاد"

پیشتر اصولگریان که حمایت های تمام قد آنها منجر به پیروزی دو دوره ای احمدی نژاد در انتخابات شد بودند هم در واکنش به احتمال بازگشت احمدی نژاد اعلام کرده بودند که این بار او امکان بازگشت پیدا نخواهد کرد.

تئوری بازگشت احمدی نژاد، روند سینوسی دارد؛ گاهدر اوج است و گاه در فرود. این تئوری اکنون در دوران اوج خود به سر می برد؛ آن همپس از آنکه حسن روحانی قسم جلاله خورد که دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تکرارنخواهد شد.

به گزارش ساحلی حسن روحانی، رییس جمهوریایران هفته گذشته در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در جمع، صنعتگران و سرمایه‌گذارانگفت: اراده داشته باشیم و دست به دست هم دهیم و سرمایه‌مان را به داخل کشور بیاوریم.به والله، بالله و تاالله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ گذشت و تکرار نمی‌شود. دولت یازدهم خودرا خادم مردم می‌داند، هیچ تصمیم فردی اتخاذ نمی‌‌کند؛ بدون مشورت و بدون شور و باشورهای چند باره، تصمیمی را اعلام نمی‌کند.

این سخنان رییس جمهوریایران واکنش های متفاوتی روبرو شد و مجادله تازه ای حول محور تئوری بازگشت احمدینژاد میان هوادران و مخالفان رییس دولت سابق در پی داشت.

نخستین واکنش از سویهواداران احمدی نژاد از طرف عبدالرضا داوری بروز پیدا کرد.

داوری چهره رسانه‌ای نزدیکبه احمدی‌نژاد و مدیرمسوول سابق روزنامه شهروند در دولت دهم است که هم اکنون بهگفته خودش، مسوولیت تشکيلات «هما» (مرکز هماهنگي هواداران احمدي نژاد) را برعهدهدارد.

او در صفحه فیس بوک خوددر واکنش به سخنان روحانی نوشت: «جناب آقای حسن روحانی!، والله، بالله و تالله که دولتدوازدهم را به دکتر ما تحویل خواهید داد. ما از امروز فقط 1110 روز صبر می کنیم. خوبیاش هم این است که این دفعه 30 میلیون رای دکتر ما را شما می شمارید تا دیگر همکارانو رفقایتان نتوانند با شعار تقلب کام ملت را تلخ کنند... رونوشت:مجمع تشخیص مصلحت نظام- جهت استحضار و هماهنگی مقتضی.»

واکنش داوری به سخنانرییس جمهوری ایران به چند روز پس از آزادی او باز می گردد.

اوایل ماه جاری چند روزپس از بازداشت بهمن شریف زاده دیگر عضو حلقه هوادارن و نزدیکان احمدی نژاد موسومبه حلقه انحرافی، داوری بازداشت شد.

برخی سایت های اصولگرا باانتشار خبر بازداشت عبدالرضا داوری در معرفی او نوشتند: «داوری از چهره های نزدیک بههاشمی رفسنجانی و از هواداران وی در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود کهمعلوم نیست چگونه بعد از شکست نامزد متبوعش به دولت رقیب وی (محمود احمدی نژاد) راهیافت.»

جواد امام، از اعضایسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بنیاد باران، هم در پاسخ به واکنش داوری به سخنانروحانی همین موضوع را مورد تاکید قرار داد و زیر مطلب داوری در فیس بوک نوشت: «آقایداوری !متاسفم ازاینکه مجبورم پاسخ دهم ولیکن شما ظاهرا گذشته خود را فراموش کرده ایداول خوب است شما خودتان را معرفی نمائید بعدا بفرمائید دکترما! جنابعالی یادتان رفتهدر دانشگاه شهید عباسپور خودتان را به کدام جریان منتسب می نمودید. درانتخابات سال84... برای تنها کاندیدائی که فعالیت نمی کردید همین آقای دکترتون (احمدی نژاد) بودو پس از رای آوردن ایشان نیز باز هم به دنبال منافعتان با بعضی از کاندیداهایی که موفقبه حضور در پاستور نشده بودند و وارد بهشت شدند همکاری می کردید که وسط راه به آنهاپشت پا زده و به دکتر پیوستید خوب است جنابعالی اول مواضع و خط و ربطتان را مشخص فرمائیدبعدا بفرمائید دکتر ما!.»

داوری یک روز پس ازانتشار مطلب مورد اشاره در صفحه فیس بوک خود مطب دیگری را به نگارش درآورد که بازهمواکنش به سخنان روحانی در مورد تکرار نشدن دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود.

او در مطلب جدید خودنوشت:« والله بالله تالله که از احمدی نژاد می ترسید! هفته گذشته یکی از نزدیکان دولترا دیدم. به وی گفتم این همه فشار به دکتر احمدی نژاد آوردن، برای چه؟ مجوز دانشگاهایرانیان را لغو کردید، هر روز یک شایعه علیه او منتشر می کنید، چرا؟! او گفت: دستوراز کاخ مرمر است که روز اول بعد از انتخابات 24 خرداد به رییس مان توصیه کرده که نهنگران اصولگراها باش و نه نگران اصلاح طلب ها. فقط احمدی نژاد را رصد کن و با تمامقوا با او مقابله کن تا مبادا مجددا به عرصه بازگردد که شکستتان می دهد.»

کاخ مرمر مورد اشاره دراین مطلب، همان مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ریاست آن برعهده علی اکبر هاشمیرفسنجانی است.

بسیاری از یاران ونزدیکان احمدی نژاد، رمز موفقیت خود به خصوص در سال 84 را دامن زدن به دوگانههاشمی – احمدی نژاد می دانند.

بر پایه همین تفکر وعقیده بود که در مناظره معروف میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاستجمهوری سال 88، احمدی نژاد به جای پرداختن به مواضع میر حسین موسوی، هاشمیرفسنجانی را مورد نقد قرار داد.

واکنش همراهان و همفکراناحمدی نژاد به قسم جلاله روحانی، محدود به داوری نماند. پس از او علی اکبرجوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دولت احمدی نژاد طی یادداشتی در سایت «میدان72» از سایت های فعال حامیان احمدی نوشت: «سوگند آقای روحانی بیش از هر چیز خوف‌انگیزبه نظر می‌رسد و این نگرانی را در میان مردم و صاحبنظران سیاسی به وجود آورده است کهآیا دولت یازدهم به عنوان مجری انتخابات، از هم‌اکنون سرگرم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌هایخاص در انتخابات آتی است؟ آیا می‌خواهد به هر قیمت ممکن از تحقق اراده و خواست مردمبرای بازگشت دکتر احمدی‌نژاد به صحنه مدیریتی کشور جلوگیری کند؟ آیا سه بار سوگند جلالهرئیس دولت یازدهم برای تکرار نشدن دوران مشعشع دولت‌های نهم و دهم، شائبه برنامه‌ریزیدولت روحانی برای منحرف کردن اراده و خواست واقعی مردم و خدای ناکرده دست‌کاری در آرایمردم را به اذهان عمومی متبادر نمی‌سازد.

به این ترتیب جوانفکر نهتنها بازگشت احمدی نژاد به صحنه سیاست را قطعی دانست بلکه او را از هم اکنون نامزدانتخابات ریاست جمهوری سال 96 معرفی کرد که به ادعای او دولت حاکم تلاش دارد بامهندسی انتخابات مانع از پیروزی او در انتخابات احتمالی آینده شود و به این ترتیبجریان نزدیک به احمدی نژاد پروژه القای شبهه تقلب در انتخابات ۹۶توسط دولت یازدهمرا کلید زدند.

این سخنان در حالی مطرحشد که به گفته سعید حجاریان در اصل بازگشت به فعالیت های سیاسی احمدی نژادتردیدهای جدی وجود دارد، حجاریان امروز در گفتگوبا آرمان درباره احتمال بازگشت احمدی نژاد اعلام کرد که «ابدا بر نمي‌گردد، محال است. او ديگر بر نمي‌گردد.»

حجاریان درباره اینکه چراتصور مي‌كند كه احمدی نژاد ديگر بر نمي‌گردد با بیان اینکه حدس مي‌زنم گفت: عملكرد و كارهايشمبناي حدسم است ضمن اينكه ديگر تيم هم ندارد كه بخواهد برگردد. حزب و تيم ندارد، بدنه‌ايكه با او بودند جدا شدند... حتي آقاي مصباح‌يزدي هم به نظر من، دنبال او نيست.

پیشتر اصولگریان که حمایتهای تمام قد آنها منجر به پیروزی دو دوره ای احمدی نژاد در انتخابات شد بودند همدر واکنش به احتمال بازگشت احمدی نژاد اعلام کرده بودند که این بار او امکان بازگشتپیدا نخواهد کرد.

عباس سلیمی نمین از جمله ایناصولگریان در واکنش به تحرکات تازه احمدی نژاد و یارانش در آستانه انتخابات مجلس اعلامکرده بود: «مردم احمدی‌نژاد و یارانش را شناخته‌اند و امکان ندارد که او و نزدیکانشرا با رای خود وارد مجلس کنند. احمدی‌نژاد در کنار کارهای مثبتش، اشتباهات فاحشی داشتهاست و به همین دلیل آن‌ها او را لایق اعتماد مجدد نمی دانند.»

جدا از آن احمدی نژاد با چالش های حاکمیتی هممواجه است که به سدی جدی در برابر او برای بازگشت به صحنه سیاست تبدیل شده اند و یاراناحمدی نژاد که این روزها در حال حساب پس دادن هستند، هنوز برای رفع این موانعفکری نکرده اند.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 15 تير ماه 1393
  • 1040 بازدید
  • 0 نظر