خوش آمدید

تصاویر/ سفر احمدی نژاد به شهرکرد

سایت دولت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد در خبری با اشاره به سفر رییس جمهور پیشین به شهرکرد نوشت، استقبال کنندگان شعار می دادند: احمدی خیلی مرده، قول داده برمی گرده و قهرمان هسته ای، ما به تو وابسته ایم، بایست که ایستاده ایم و …


photo_2015-07-23_04-08-28

photo_2015-07-23_04-08-53photo_2015-07-23_04-09-43

photo_2015-07-23_04-10-04

photo_2015-07-23_04-10-08

photo_2015-07-23_04-26-34

photo_2015-07-23_04-26-54

photo_2015-07-23_04-27-08

photo_2015-07-23_04-27-20

photo_2015-07-23_06-04-53

photo_2015-07-23_06-04-59

photo_2015-07-23_06-05-34

photo_2015-07-23_06-05-38

photo_2015-07-23_06-14-44

photo_2015-07-23_06-15-20

photo_2015-07-23_06-15-25

photo_2015-07-23_06-16-01

photo_2015-07-23_06-16-14

photo_2015-07-23_06-16-27

photo_2015-07-23_06-16-40

photo_2015-07-23_06-16-44

photo_2015-07-23_06-16-50

photo_2015-07-23_06-16-57

photo_2015-07-23_06-17-09

photo_2015-07-23_06-17-18

photo_2015-07-23_06-17-42

photo_2015-07-23_06-18-15

photo_2015-07-23_06-18-31

photo_2015-07-23_06-18-37

photo_2015-07-23_06-18-42

photo_2015-07-23_06-18-46

photo_2015-07-23_06-18-59

photo_2015-07-23_06-48-05

photo_2015-07-23_06-48-13

photo_2015-07-23_07-57-42

photo_2015-07-23_07-57-52

photo_2015-07-23_07-57-56

photo_2015-07-23_07-58-10


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : شنبه 3 مرداد ماه 1394
  • 489 بازدید
  • 0 نظر