خوش آمدید

با تامین اعتبار مورد نیاز حوزچه های اب روستاهای بخش دلوار بازسازی خواهد شد

موضوعات : گوناگون و مختلف

دهدشتی فرماندارتنگستان:

روند تامين اب روستاهاي شهرستان رضايت بخش نيست وروستاهاى جنوبي بخش دلوار هر چند روزى دو الى سه ساعت ابرساني ميشوند كه بعلت پائين بودن دبي آبي،فرسودگي شبكه انتقال وگرفتگي خطوط توزيع وشكستگي هاى مكرر، ابرساني بخوبي انجام نميشود.


به گزارش خبرساحلی به نقل از روابط عمومی فرمانداری تنگستان ، درراستاي پيگيرى عادل دهدشتي فرماندار تنگستان بمنظور تامين كمبود اب اشاميدني روستاهاى شهرستان ويژه روستاهاى جنوبي بخش دلوارجلسه اي با حضور ايشان و مدير عامل اب وفاضلاب روستايي وشهري استان اقايان مهندس نصورى وياكيده ومسئولين ابفا روستاي وشهرى شهرستان ومعاون عمراني وبرنامه ريزي فرمانداري در استاندارى به رياست مهندس باستي معاون امور عمراني استاندارى برگزار شد.


دراين جلسه فرماندار تنگستان گزارش كاملي ازوضعيت آب آشاميدني شهرستان ارائه كرده و باتوجه به سياست دولت تدبير واميد در خدمت رساني به مردم ورفع مشكلات ومعضلات تاكيد كردو گفتند :روند تامين اب روستاهاي شهرستان رضايت بخش نيست وروستاهاى جنوبي بخش دلوار هر چند روزى دو الى سه ساعت ابرساني ميشوند كه بعلت پائين بودن دبي آبي؛فرسودگي شبكه انتقال وگرفتگي خطوط توزيع وشكستگي هاى مكرر، ابرساني بخوبي انجام نميشود ونارضايتي شديد حاكم شده است؛ لذا درخواست افزايش فشار و دبي اب همراه بابازسازى ونوسازي حوضچه هاى اب وابرساني سيار توسط تانكرهاى ابرسان بصورت رايگان هستيم.
پس از پيگيري و درخواست عادل دهدشتي فرماندار تنگستان؛ به دستور مهندس باستي سهميه اب نوارساحلي بميزان٥٠٠مترمكعب افزايش خواهد يافت؛ بطوريكه سرانه مصرف اب به ازاء هرنفر از١٨٠ليتر در روز به٢١٠ليتر افزايش داشته  وجهت تنظيم سهميه اب در ورودى هرروستا كنتور مكانيكى نصب  وكنتور تحويل دهيارروستا شود؛ كه بدين منظور مبلغ چهار ميلياردريال جهت ابفار ومبلغ دوميلياردريال جهت ابفا شهرى تصويب شد.
همچنين  جهت ابرساني سيار سه تانكر ابرسان اضافه خواهد شد كه دراينصورت باشش تانكر ابرساني رايگان به بخش هايي از روستاها كه تحت هرشرايط ابرساني انجام نميشود، با معرفي دهيار ابرساني شده وبمدت يك هفته نسبت به شناسايي حوضچه هاجهت بازسازى انجام شود واعتبار موردنياز توسط استاندارى تامين گردد.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396
  • 495 بازدید
  • 5 نظر