خوش آمدید

آگهی انتشار فرم شماره 43 انتخابات بخش دلوار

بسمه تعالی

آگهی تأیید صحت برگزاري انتخابات 34 روستای بخش دلوار
بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه های انتخابیه بخش دلوار میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت

اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش چنان چه کسی به تأیید صشت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت شهرستان مستقر در فرمانداری اعلام نماید .
حسن درویشی بخشدار و رئیس هیأت اجرایی بخش دلوار


خبر ساحلی

تصاویر:


  • 1769 بازدید
  • 0 نظر